Odluka o sazivanju skupštine – PU bjelovarsko bilogorske

Naš broj: NSP-01-01/04-98/2022

Vukovar, 21. travnja 2022. godine

Temeljem čl. 10. st. 2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH sindikalne podružnice PU BJELOVARSKO BILOGORSKE za dan 06. svibnja 2022. godine s početkom u 13,00 sati, na lokaciji OPG Šapić, Puričani kbr. 40, Bjelovar.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom na to da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, sazvana je izborna skupština sindikalne podružnice PU bjelovarsko bilogorske.

Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenik podružnice dužan je o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalnih podružnica. 

Predsjednik:

Bono Tomašević

Odluka o sazivanju izborne skupštine PU bjelovarsko bilogorske

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google