Odluka o sazivanju izborne skupštine PU MUP Sjedište i PU Zagrebačke

Naš broj: NSP-01-01/11-444/2021

Vukovar, 23. studeni 2021. godine

Temeljem čl. 10. st.2 Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP-a RH, predsjednik sindikata Bono Tomašević donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH sindikalnih podružnica PU MUP SJEDIŠTE i PU ZAGREBAČKE za dan 04. prosinca 2021. godine s početkom u 18,00 sati, restoran Markuševec, Trg Svetog Šimuna 3.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno čl. 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije, MUP- a RH, propisano je da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici sindikata. S obzirom da su se stekli uvjeti za  održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalnih podružnica MUP Sjedište i PU Zagrebačke. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici sindikata, a glavni povjerenici podružnica su dužni o tome na prikladan način ( dopis, e-pošta, SMS i dr. ) izvijestiti članove sindikalnih podružnica.

Predsjednik:

Bono Tomašević

Preuzimanje

Odluka o sazivanju izborne skupštine PU MUP Sjedište i PU Zagrebačke

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google