Sazivanje skupštine PU Varaždinska

Naš broj: NSP-01-01/11-400/2021.
Vukovar, 5. studeni 2021. godine

Temeljem članka 10. stavak 2. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, v.d. predsjednika sindikata, Bono Tomašević, donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH sindikalne podružnice PU Varaždinske za dan 15. studeni 2021. godine s početkom u 16,00 sati, Restoran Varaždin Breg (Češljaš), ulica Glavić 7, Varaždin Breg.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama članka 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je propisano da će se izborna skupština sindikalne podružnice sazvati u tekućoj godini u kojoj ističe prethodni mandat te da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik Sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata. S obzirom da su ispunjeni uvjeti za sazivanje Izborne skupštine sindikalne podružnice saziva se Izborna skupština sindikalne podružnice PU Varaždinske. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata, a v.d. glavni povjerenik sindikalne podružnice je dužan o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalne podružnice.

v.d. predsjednika sindikata 

Bono Tomašević

Preuzmi pdf

Izborna skupština PU Varaždinska

Podjeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on reddit
Share on google