ISTRAŽILI SMO ZA VAS

Pitanje člana

1. Imam li pravo na dodatke na plaću za smjenski rad kada radim s polovicom radnog vremena?

Odgovor sindikata

 Za Vas smo upit postavili Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a u nastavku Vam dostavljamo zaprimljeni odgovor Pravo na dodatke na plaću kod rada s polovicom punog radnog vremena.

Pitanje člana

2. Kome da se obratim za izdavanje odobrenja za obavljanje dodatnog posla izvan službe?

Odgovor sindikata

Člankom 37. Zakona o policiji je propisano da policijski službenik smije, iznimno i izvan redovitog radnog vremena i po prethodno pribavljenom pisanom odobrenju glavnog ravnatelja policije ili osobe koju on za to ovlasti, obavljati  samostalno ili kod pravne ili fizičke osobe poslove koji ne utječu na
zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova.
Postupak je propisan Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanja usluga pravnoj ili fizičkoj osobi (NN 75/12).
Policijski službenik zahtjev za davanje odobrenja podnosi glavnom ravnatelju policije putem nadležnog rukovoditelja, odnosno načelnika policijske uprave. Zahtjev mora sadržavati naziv radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen, naziv ili vrstu posla kojega policijski službenik namjerava obavljati i naznaku vremenskog razdoblja u kojem taj posao namjerava obavljati. 
Primjer – Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje poslova izvan radnog vremena
Načelnik policijske uprave je dužan razmotriti zahtjev i ocijeniti utjecaj koji bi obavljanje poslova mogao imati na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova te izrijekom u pisanom obliku predložiti usvajanje ili odbijanje zahtjeva, uz obrazloženje tog prijedloga. O zahtjevu se odlučuje rješenjem kojega u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva donosi glavni ravnatelj policije ili osoba koju on za to ovlasti.

Pitanje člana

3. Utječe li povreda službene dužnosti na ocjenu za godinu u kojoj je povreda počinjena ili na ocjenu za godinu u kojoj je postupak po povredi službene dužnosti završen?

Odgovor sindikata

Člankom 6. Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika  su propisani kriteriji ocjenjivanja policijskog službenika, između ostalih jedan od njih je i poštivanje službene dužnosti, a ono može utjecati samo na ocjenu za godinu u kojoj je pravomoćno završen postupak po povredi službene dužnosti.

Pitanje člana

4. Koje zvanje stječem po novoj Uredbi o policijskim zvanjima, ako sam 2014. godine završio stručni studij u trajanju od 3 godine a potom nastavio raditi u zvanju policajca?

Odgovor sindikata

 Za Vas smo upit postavili upit Upravi za ljudske potencijale MUP-a, a u nastavku Vam dostavljamo zaprimljeni odgovor o stjecanju zvanja sukladno Uredbi o policijskim zvanjima.

Polaganje ispita za policijsko zvanje

POLAGANJE ISPITA ZA POLICIJSKO ZVANJE – 2 dio_220518_121556

Pitanje člana

5. Mogu li za rođenje djeteta, osim plaćenog dopusta od 5 radnih dana po Kolektivnom ugovoru, koristiti i 10 radnih dana očinskog dopusta po Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama?

Odgovor sindikata

Da, ovdje se radi o dva različita prava koji ne isključuju jedno drugo.

PLAĆENI DOPUST

Zahtjev za korištenje plaćenog dopusta po članku 28. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike se podnosi poslodavcu, poslodavac
vodi postupak i donosi odluku, odnosno isplaćuje plaću u slučaju korištenja plaćenog dopusta.

 

OČINSKI DOPUST

Člankom 12.a Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama propisano je kako zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo nakon  rođenja djeteta, do navršenih 6 mjeseci života djeteta, koristiti očinski dopust u neprekidnom trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete te 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog  rođenja više djece. Zahtjev za korištenje očinskog dopusta se podnosi Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, poslodavca je potrebno obavijestiti najkasnije 15 dana prije početka korištenja očinskog dopusta, HZZO vodi postupak i donosi odluku, a plaća se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna. Postupak je opisan na web stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje